Yönetmelik

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Koordinatörlüğü Çalışma Usul ve Esasları

1- Bu usul ve esasların amacı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Kariyer ve Mezunlar Koordinatörlüğünün çalışma esaslarını belirlemektir.

2-Bu usul ve esaslar, 2547 sayılı kanunun 14/b-1 ve 2. maddesi ile MCBÜ Yönetim Kurulu’nun 12.11.2019 tarih ve 2019/26 sayılı ve XX No’lu kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

3-Koordinatörlük Görevlileri ve Görevleri:

(a) Koordinatör: Kariyer ve mezunlarla ilgili faaliyetleri yürütmek üzere Rektör tarafından atanır. Koordinatör, Koordinatör Yardımcıları, Akademik Birim Temsilcileri, Bölüm/Program Temsilcilerinin görev alacağı alt çalışma grupları oluşturabilir.

(b) Koordinatör Yardımcıları: Koordinatöre yardımcı olmak üzere Rektör tarafından 3 koordinatör yardımcısı görevlendirilir. Koordinatör yardımcıları, koordinatörün verdiği görevleri yapar, görevi başında bulunmadığı zamanlarda koordinatöre yardımcılarından biri vekalet eder.

(c) Koordinatörlük Personeli: Koordinatörlük bünyesindeki birimlerin personeli ile Rektör tarafından görevlendirilen diğer personellerden oluşur. Koordinatörlüğe bağlı birimlerin her düzeydeki ilgili personeli çalışmalarında koordinatöre karşı sorumludur.

(d) Akademik Birim Temsilcisi: Koordinatörlük çalışmalarının akademik birimlerle uyumlu ve işbirliği halinde, verimli ve etkin yürütülmesini sağlamak üzere dekan yardımcıları/ müdür yardımcıları arasından Dekan/Müdür tarafından görevlendirilir. Akademik Birim Temsilcilerinin görev süresi, idari görev süresi ile sınırlıdır. Görev süresi dolan Akademik Birim Temsilcisinin yerine aynı şekilde yeni üye belirlenir.

(e) Bölüm/Program Temsilcisi: Bölüm/Program Başkanı tarafından öğretim elamanları arasından görevlendirilir. Akademik Birim Temsilcisi koordinasyonunda kariyer ve mezunlarla ilgili faaliyetlerde görevlendirilir.

4- Bu usul ve esas hükümlerinde yer almayan hususlarda ilgili mevzuat hükümleri, Üniversite Yönetim Kurulu ve Senato kararları uygulanır.

5- Bu usul ve esas hükümleri, MCBÜ Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

6- Bu usul ve esas hükümlerini MCBÜ Rektörü yürütür.

7-MCBÜ Senatosu’nun 25.09.2018 tarih ve 2018/17sayılı MCBÜ. Öğrenci Rehberlik, Kariyer ve Mezunlar Koordinatörlüğü Çalışma Usul ve Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Yönerge hükümleri Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosu’nun 09.12.2019 tarih ve 2019-18 sayılı toplantısında alınmış bulunan IV nolu kararı ile kabul edilmiştir. Kabul edildiği tarihten itibaren geçerlidir.